Sökning: "utländsk bakgrund elever"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden utländsk bakgrund elever.

 1. 1. Elever med utländsk bakgrund berättar : möjligheter att lära matematik

  Författare :Petra Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :matematik; elever med utländsk bakgrund; årskurs nio; elevperspektiv; diskurser; förgrunder; rationaler för lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund, som bor och går i skolan i mångkulturella och socialt utsatta områden, upplever sina möjligheter att lära matematik. Uppsatsen tar upp och diskuterar hur allmänna diskurser påverkar elevernas förgrunder och rationaler för lärande, och hur dessa på olika sätt bidrar till hur eleverna upplever sina möjligheter att lära matematik. LÄS MER

 2. 2. Synsätt, teman och strategier : några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

  Författare :Lena Granstedt; Åsa Bergenheim; Anna Larsson; Pirjo Lahdenperä; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural issues; teachers; reflective talks; pupils with a non-Swedish background; interpretative repertoires; parents with a non-Swedish background; majority perspectives; minority perspectives; culture; ethnicity; mångkultur; lärare; reflektiva samtal; elever med utländsk bakgrund; tolkningsrepertoarer; föräldrar med utländsk bakgrund; majoritetsperspektiv; minoritetsperspektiv; kultur; etnicitet; Educational work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which teachers talk about multicultural issues at school. Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers in two different schools on issues and situations taken from their own everyday experience. LÄS MER

 3. 3. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Författare :René León Rosales; Beatriz Lindqvist; Lahdenperä Pirjo; Anna Sofia Lundgren; Pirjo Lahdenperä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; etnologi; pedagogik; Foucault; interpellation; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; boys; primary school; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight the central conditions, norms and values which enable the staging of certain masculine pupil positions and hinder others at a school located in the northern part of the municipality of Botkyrka, during 2004–2005. The school and the neighbourhood in this study are characterized by a high percentage of people with immigrant background, a result of urban ethnic segregation. LÄS MER

 4. 4. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents : The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions

  Författare :Heléne Zetterström Dahlqvist; Katja Gillander Gådin; Evelina Landstedt; Viveka Östberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Depressive symptoms; Adolescence; School; Public Health; Sexual harassment; Personal relative affluence; Gender theory; Ecosocial theory; Cognitive-behavioral; Preventive interventions;

  Sammanfattning : Background: Depression is considered the worldwide leading cause of illness and disability in young people and an urgent public health issue. Within the field of public health it is of interest to deepen the understanding of determinants of depressive symptoms (DS) that are possible to address on a political or an organizational level. LÄS MER