Sökning: "uthållig utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden uthållig utveckling.

 1. 1. Nätverksstyrning för en hållbar utveckling : en fallstudie av Energimyndighetens program Uthållig kommun 2003-2007

  Författare :Astrid Fell; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The view of networks has changed within the field of policy studies. Once they were considered as hampering the policy process, but today they are accepted as a legitimate policy instrument. The Swedish Government, for instance, makes use of networks to steer society. LÄS MER

 2. 2. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; Physical planning; Fysisk planläggning; Comprehensive planning; Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER

 3. 3. Om tidens värde : En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar

  Författare :Paul Fuehrer; Mona Mårtensson; Göran Ahrne; Mats Franzén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; time-use; value of time; temporal welfare; moral economy of time; temporal commons; sustainability; tidsanvändning; tidens värde; tidsmässig välfärd; moralisk ekonomi; temporala allmänningar; uthållig utveckling; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the relationship between people’s conceptualisation and use of time in everyday life against the background of the political economy of the late modern welfare state. The main focus lies upon their evaluation of different time-uses in order to approach a better understanding of the moral economy of time. LÄS MER

 4. 4. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Författare :Örjan Svane; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 5. 5. Bonden och landskapet : Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning

  Författare :Marie Stenseke; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; landscape changes; farmers; sustainable agriculture; local perspective; Social geography; Swedish 20th century landscape; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use. In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. LÄS MER