Sökning: "utformning av militära försörjningskedjor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden utformning av militära försörjningskedjor.

  1. 1. Segmentation and differentiation in defence supply chain design : A dynamic purchasing portfolio model for defence procurement

    Författare :Thomas Ekström; Per Hilletofth; Alastair Finlan; Per Skoglund; Lisa Ellram; Jönköping University; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; purchasing portfolio model; segmentation and differentiation; segmentation model; supply chain strategy; military logistics; defence procurement; defence supply chain design; modified Delphi study; portföljmodell; segmentering och differentiering; segmenterings-modell; försörjningsstrategi; militär logistik; försvarsanskaffning; utformning av militära försörjningskedjor; modifierad Delphistudie;

    Sammanfattning : An important priority in the current Swedish Defence Bill is to increase the operational warfighting capability of the Swedish Armed Forces, which has implications for the defence supply chain. A recent study suggested that the Swedish Armed Forces should use segmentation of supplies and differentiation of supply chains to enable an affordable supply chain design (SCD). LÄS MER