Sökning: "utbildning ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden utbildning ledarskap.

 1. 1. Ledarskap och kön : En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag

  Författare :Anna Fogelberg Eriksson; Per-Erik Ellström; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; gender; masculinity; social construction; leadership ideals; leadership practice; ledarskap; genus; manlighet; industriarbete; verkstadsindustri; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The thesis concerns how leadership and gender are constructed in organisations, through the management language, interactions and context. A particular focus is placed on the relations between men, masculinity and leadership. LÄS MER

 2. 2. The Leader as a Facilitator of Learning at Work : A study of learning-oriented leadership in two industrial firms

  Författare :Andreas Wallo; Bodil Ekholm; Per-Erik Ellström; Birgitta Södergren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; learning; learning-oriented leadership; facilitative leadership; managerial work; leader roles; human resource development; Ledarskap; lärande; ledarskap för lärande; chefers arbete; ledares roller; HRD; personalutveckling; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the leader as a facilitator of learning at work. More specifically, the aim of the study is to increase knowledge about leadership in relation to co-workers’ learning and development at the workplace. LÄS MER

 3. 3. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie

  Författare :Maria Olsson; Diana Berthén; Gun-Marie Wetso; Mara Westling Allodi; Lars Holmstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers’ leadership; special education; children in special needs; children in different needs; complexity; tensions; learning; discipline; interests; participatory-oriented research; research circle; dialogues; democratic knowledge processes; lärares ledarskap; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; barn i olika behov; komplexitet; spänningar; lärande; dsiciplinering; intressen; deltagarorienterad forskning; forskningscirkel; dialoger; demokratiska kunskapsprocesser; specialpedagogik; Special Education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to, based on teachers’ experiences, describe and analyse meanings of teachers’ leadership in general, and in relation to children in need of special support in particular. The study was carried out within the tradition of participatory-oriented research, a research circle. LÄS MER

 4. 4. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 5. 5. Störande elever korrigerande lärare : Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

  Författare :Marcus Samuelsson; Kjell Granström; Gunilla Jedeskog; Mats Ekholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rules; expectations; misbehaviours; corrections; gender; leadership; regler; förväntningar; störande beteende; korrigeringar; kön; ledarskap; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate rules and teachers´ expectations that are described by teachers and documents, what sort of pupils´ disorder that teachers put their attention to, in what way teachers´ are correcting pupils´ misbehaviours as well as how female and male teachers are correcting boys and girls. The study is based on a so called Yo-yo fieldwork in three schools. LÄS MER