Sökning: "urfolksrättigheter"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet urfolksrättigheter.

  1. 1. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

    Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

    Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER