Sökning: "urban theory"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade orden urban theory.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. New urban horizons in Africa : A critical analysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana

  Författare :Lena Fält; Ilda Lindell; Andrew Byerley; Jennifer Robinson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; African cities; urban redevelopment; urban informality; urban land use; urban planning; spatial governance; new cities; evictions; socio-spatial segregation; qualitative case studies; fieldwork; critical urban theory; governmentality; post-colonial urban theory; Accra; Ghana; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography;

  Sammanfattning : African cities increasingly aspire global recognition and this has prompted a rapid transformation of the built environment in many urban locales. This thesis provides empirical and conceptual insights into this recent trend through a critical analysis of contemporary land use changes in the Greater Accra Region, Ghana. LÄS MER

 3. 3. Closed-loop Identification : Methods, Theory, and Applications

  Författare :Urban Forssell; Lennart Ljung; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : System identification deals with constructing mathematical models of dynamical systems from measured data. Such models have important applications in many technical and nontechnical areas, such as diagnosis, simulation, prediction, and control. LÄS MER

 4. 4. Dirichlet's problem in Pluripotential Theory

  Författare :Hoàng Hiệp Phạm; Urban Cegrell; Slawomir Kolodziej; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Complex Monge-Ampère operator; currents; Dirichlet problem; pluripotential theory; plurisubharmonic function; subextension; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : In this thesis we focus on Dirichlet's problem for the complex Monge-Ampère equation. That is, for a given non-negative Radon measure µ we are interested in the conditions under which there exists a plurisubharmonic function u such that (ddcu)n=µ, where (ddc)n is the complex Monge-Ampère operator. LÄS MER

 5. 5. Attractiveness in Urban Design : A study of the production of attractive places

  Författare :Erik Hidman; Kristina L. Nilsson; Björn Ekelund; Anna-Johanna Klasander; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; attractiveness; urban design; urban critical studies; production of space; Arkitektur; Architecture;

  Sammanfattning : This research project investigates the production of attractive places, through theory form and everyday life. The research study was originally sprung from practical questions regarding the extensive use of the term attractiveness in urban planning and design. LÄS MER