Sökning: "ur-scene"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ur-scene.

  1. 1. Likt ett brustet halleluja : trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

    Detta är en avhandling från Makadam förlag

    Författare :Anna Clara Törnqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Christine Falkenland born 1967 ; Swedish 20th century literature; thematic studies; intertextuality; dialogism; Mikhail Bakhtin; Christian themes; motifs and symbols; ur-scene; faith; doubt; the female body; sexuality; Book of Psalms; Job; Ecclesiastes; possession; sin; imitatio Christi; desire; law; gospel;

    Sammanfattning : This dissertation is a study of the Christian thematics in the novels of Christine Falkenland. It has two basic aims. LÄS MER