Sökning: "upplevelse av delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden upplevelse av delaktighet.

 1. 1. Sjung, sjung för livet! : en studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet

  Författare :Dorota Lindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om körsång som pedagogisk och social verksamhet. Det övergripande syftet var att beskriva och försöka förstå relationen mellan körsång och livskvalitet utifrån körsångarnas perspektiv. Arbetet organiserades i två delstudier, en enkätundersökning och en intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska, sociala och motivationsfaktorer inom ungdomsfotbollen

  Författare :Hansi Hinic; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :Föräldraintresse; Delaktighet; Idrott; Motivation; Självkänsla; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som motiverar ungdomar att idrotta samt hur självkänsla, upplevdkompetens och faktorn ”ha skoj” är relaterade till olika motivationsfaktorer har undersöktsi denna studie. Vidare undersöktes ungdomars upplevelse av samt föräldrarsuppfattning om hur föräldrainvolveringen sker. LÄS MER

 3. 3. Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Författare :Maria Warne; Katja Gillander Gådin; Kristen Snyder; Monica Eriksson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 4. 4. Förändringskompetens : En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring

  Författare :Maria Melén Fäldt; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; psychological contract; decision latitude; Organizational change; change competence;

  Sammanfattning : This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. LÄS MER

 5. 5. ...och den ljusnande framtid är vår... : några ungdomars bild av sin tid vid riksgymnasium

  Författare :Lena Lang; Skolutveckling och ledarskap (SOL); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar med funktionshinder; Utbildning och undervisning; Gymnasieskolan - Sverige;

  Sammanfattning : Den tid vi i dagens samhälle betraktar som ungdomstid blir allt längre. De ungdomar som lämnar grundskolan tillhör en åldersgrupp som är större än på länge och det stora flertalet av dem är på väg in i svensk treårig gymnasieutbildning. LÄS MER