Sökning: "uppgifter"

Visar resultat 16 - 20 av 358 avhandlingar innehållade ordet uppgifter.

 1. 16. Lärande i matematik : Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper

  Författare :Yvonne Liljekvist; Héctor Perez Prieto; Johan Lithner; Per Nilsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; imitative and creative reasoning; educational design research; Imitativa och kreativa resonemang; designforskning; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Since mathematical tasks are central to the teaching of mathematics, it is crucial to extend our knowledge of the characteristic features of tasks that are conducive to student development of problem-solving and reasoning abilities as well as conceptual understanding. The aim of the dissertation is to investigate how different types of mathematical tasks affect student learning and choice of learning strategies. LÄS MER

 2. 17. Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram

  Författare :Mats Brunström; Kenneth Ruthven; Arne Engström; Anne Berit Fuglestad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematical reasoning; Task design; Dynamic mathematics software; matematiska resonemang; uppgiftsdesign; dynamiska matematikprogram; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : The overall problem that formed the basis for this thesis is that students get limited opportunity to develop their mathematical reasoning ability while, at the same time, there are dynamic mathematics software available which can be used to foster this ability. The aim of this thesis is to contribute to knowledge in this area by focusing on task design in a dynamic software environment and by studying the reasoning that emerges when students work on tasks in such an environment. LÄS MER

 3. 18. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 4. 19. Med uppgift att lära : om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Författare :Jonas Jäder; Johan Lithner; Mathias Norqvist; Anna Teledahl; Frode Rønning; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Education and Learning; Utbildning och lärande; Task;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 5. 20. Undervisningsmål som utgångspunkt vid konstruktion av målrelaterade prov : några teoretiska och empiriska problem

  Författare :Sven Janson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Undersökningen är explorativ och är ett försök att genomföra en på målbeskrivningar grundad utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter.Undervisningsmål kan i en viss utsträckning konkretiseras genom att ge exempel på uppgifter och problem som eleverna skall kunna lösa. LÄS MER