Sökning: "upper secondary schoolteacher"

Hittade 1 avhandling innehållade orden upper secondary schoolteacher.

  1. 1. Utbildningskontraktets villkor : Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

    Författare :Magnus Persson; Ola Agevall; Margareta Nilsson-Lindström; Lennart Svensson; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; educational resources; habitus; higher education; historical sociology; longitudinal qualitative research; teacher education; student selection; upper secondary schoolteacher; gymnasielärare; habitus; historisk sociologi; högre utbildning; longitudinell kvalitativ forskning; lärarutbildning; studentselektion; utbildningsresurser; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : For the last decades the social position of the Swedish upper secondary schoolteacher programme has fallen dramatically in the field of higher education. The once social homogeneity among students has transformed into heterogeneity. LÄS MER