Sökning: "upper secondary grades"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden upper secondary grades.

 1. 1. Jag vill ha bra betyg : En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker

  Författare :Göran Nygren; Oscar Pripp; Magnus Öhlander; René León Rosales; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; class; educational capital; ethnography; examinations; future; homework; hot knowledge; grades; lower secondary school; parental involvement; privilege; resources; school achievements; school work; social reproduction; strategies; Sweden; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This is a thesis on how pupils at lower secondary school achieve high grades at schools with higher results than average. The purpose of the study is to analyse and bring attention to the way ideas, practices and conditions interact and facilitate strong achievements among pupils at lower secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Godkänd i svenska? : Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Caroline Liberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER

 3. 3. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola : Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Författare :Victoria C Wahlgren; Pia Williams; Tomas Kroksmark; Tiina Rosenberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 4. 4. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem : Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap – didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER

 5. 5. Upper Secondary Education: Access, Choices and Graduation

  Författare :Vivika Halapuu; Lena Hensvik; Oskar Nordström Skans; Sandra McNally; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary education; Vocational education; Access to education; School choice; Skill inputs; High school performance; Graduation standards; School-to-work transition; Job match quality; Disability insurance; Education policy; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: We study how Swedish high school students match with programs given their skill endowments at the time of choosing. Using detailed administrative data on high school admissions and earlier school achievement, we construct a multidimensional measure of program match quality, reflecting the extent to which students select into programs with skill requirements that align with their skill portfolio. LÄS MER