Sökning: "uppdrag granskning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden uppdrag granskning.

 1. 1. Den granskande makten : Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Författare :Magnus Danielson; Ester Pollack; Sigurd Allern; Espen Ytreberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; journalistik; Journalism; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER

 2. 2. Med uppdrag att dokumentera de yngsta barnens lärande : en verksamhetsteoretisk analys av förskolors dokumentation

  Författare :Ann-Charlotte Lindgren; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Förskola; dokumentation; yngre barns lärande; arbetslag; verksamhetssystem; centrala handlingar; motsättningar;

  Sammanfattning : I föreliggande licentiatuppsats används verksamhetsteori som teoretiskt ramverk (Engeström 1987/2014). Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskolans dokumentationspraktiker genom att granska hur två arbetslag som arbetar med de yngsta barnen, (1-3 år), hanterar ökade krav på synliggörande och analys av varje barns lärande i relation till utvärdering av förskolans kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Politiska skandaler! : Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren i barnteatern : utmaningar för oss som spelar teater för barn och unga : en doktorsavhandling i praktisk kunskap

  Författare :Niklas Hald; Ingela Josefsson; Karin Helander; Ingrid Elam; Ronny Ambjörnsson; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnteater; Barn och teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Barnteater; Praktisk kunskap; Teater; Skådespelarkonst; Skådespeleri; Skådespelare; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att visa på den komplexitet som skådespelarens arbete med teater för barn och unga innebär. Avhandlingstexten utgår från en kritisk granskning av min egen professionella erfarenhet av att spela teater för barn och unga. LÄS MER