Sökning: "universitet och samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade orden universitet och samverkan.

 1. 1. Samverkan och gränser studier av samverkansprojekt i offentlig sektor

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås

  Författare :Mikael Löfström; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interorganisational collaboration; collaboration project; public organisation; boundary organisation; collaboration;

  Sammanfattning : The collaboration projects studied in this thesis originate from national experiments that took place from the late 1990s to the early 2000s. In those experiments, attempts were made to determine whether collaboration could, as part of the organization of the public sector, generate welfare gains for both the individual user and society as a whole. LÄS MER

 2. 2. Identitet och förändring en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Samverkan och sekretess en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rikard Karlsson; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; offentlig rätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; förvaltningsrätt; Law; juridik; administrative law; agency cooperation; civil protection; crisis management; legislation; national security; official secrecy; privacy; security;

  Sammanfattning : Cooperation between authorities is of great importance for effective crisis management. A new crisis management system was introduced in Sweden in 2002 to enhance the ability of public authorities to manage accidents and extraordinary events. It expects authorities to cooperate with each other both before and while dealing with such situations. LÄS MER

 4. 4. Designprinciper för handlingskvalitet i samverkan : ett multiorganisatoriskt perspektiv på tredjepartslogistik

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Sandra Haraldson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; handlingsmönster; Informatics; verksamheter; struktur; handlingskvalitet; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Verksamheter konstitueras av handlingar. För att effektivisera en verksamhet är det därför lämpligt att studera dess handlingar och hur de kan struktureras i syfte att uppnå handlingskvalitet. Att IT-system kan användas som ett verktyg för att effektivisera en verksamhet är inget anmärkningsvärt påstående. LÄS MER

 5. 5. Policy Integration for Sustainable Transport Development Case Studies of Two Swedish Regions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER