Sökning: "ungdomar och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden ungdomar och miljö.

 1. 1. Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Warne; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 2. 2. Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER

 3. 3. Miljökollaps eller hållbar framtid? Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Kajsa Kramming; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environment; future; education for sustainable development; young people; environmental geography; miljö; framtid; utbildning för hållbar utveckling; ungdomar; gymnasieskolan; miljögeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study investigates how young people in upper secondary school express them-selves about environmental issues. The aim of the study is to analyse how expres-sions about the environment can relate to policies of the concept of Education for Sustainable Development, ESD. LÄS MER

 4. 4. Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan Grenholm; Högskolan i Gävle.; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER

 5. 5. Opinion och aktion. En sociologisk studie av ungdomar och miljö

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jan Carle; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER