Sökning: "unga kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden unga kvinnor.

 1. 1. Pornografi och sexuell exponering bland unga män och kvinnor

  Författare :Pernilla Nigård; Malmö högskola; []
  Nyckelord :pornografi; sexuell exponering; sexualisering; internet; unga män; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling rör unga, pornografi och sexuell exponering; närmare bestämt unga mäns användning av pornografi, samt framför allt unga kvinnors sexuella exponering på internet. Sexuella representationer finns närvarande i vardagen och pornografikonsumtionen har ökat med internets utveckling, företrädesvis bland ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i olika världar : Unga kvinnors berättelser om svåra livshändelser

  Författare :Anneli Nielsen; Gun-Marie Frånberg; Carolina Överlien; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young women; life story; difficult life events; cultural frameworks; social worlds; otherness; belonging; agency; space of agency; social position; school difficulties; Unga kvinnor; livsberättelser; svåra livshändelser; kulturella tolkningsramar; sociala världar; utanförskap; tillhörighet; handlingskraft; handlingsutrymme; social position; skolsvårigheter; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Drawing upon data from a qualitative interview study on the life stories of young women, the aim of this study is to analyze young womens experiences of difficult life events. Special interest is directed to how cultural frameworks are reflected in young women’s stories about themselves and the family and school worlds they have lived in. LÄS MER

 4. 4. "när det gått så långt att jag nästan tog livet a mig" En kvalitativ undersökning om unga kvinnors väg till behandling

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk störning; behandling; narrativ metod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ambivalent Ambiguity? : A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Författare :Lisa Guntram; Kristin Zeiler; Karin Zetterqvist-Nelson; Cynthia Kraus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER