Sökning: "undervisning i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden undervisning i förskolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Mia Maria Rosenqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; preschool teacher training; concept of teaching; thinking levels.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In Sweden an increasing number of children enter school at the age of six rather than as before at the age of seven. There is an increasing need for cooperation between preschool teachers and school teachers. When these two professional groups meet, they use different professional vocabularies. The concept of teaching (Sw. LÄS MER

 2. 2. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Kerstin Bäckman; Högskolan i Gävle.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 3. 3. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; pre-school; Humanities Social Sciences; datoranvändande; förskola; datoranvändade i förskolan;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har datorn kommit att bli ett vanligt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Visioner och planer har formulerats, inte minst politiskt. Det har sedan varit upp till pedagogerna att organisera och genomföra datoranvändandet i den lokala förskolevardagen. LÄS MER

 4. 4. Att göra pedagogisk praktik tillsammans Socialt samspel i förskolans vardag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Dalgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER

 5. 5. Caring for people and the planet preschool children’s knowledge and practices of sustainability

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Farhana Borg; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogiskt arbete; educational work; consumption; daycare center; economic sustainability; environmental education; environmental sustainability; guardians; kindergarten; parents; preschool; preschool director; recycling; sharing resources; social sustainability; sustainable development; teacher; young children; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfteDagens barn växer upp i en tid med många konflikter, klimatförändringar, naturkatastrofer, sinande naturresurser, fattigdom och globala hälsohot. Barn är offer eller potentiella offer för dessa omständigheter och de kommer i framtiden att påverkas av dem både fysiskt och socialt. LÄS MER