Sökning: "undervisning i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden undervisning i förskolan.

 1. 1. Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Mia Maria Rosenqvist; Henning Johansson; ; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; preschool teacher training; concept of teaching; thinking levels.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In Sweden an increasing number of children enter school at the age of six rather than as before at the age of seven. There is an increasing need for cooperation between preschool teachers and school teachers. When these two professional groups meet, they use different professional vocabularies. The concept of teaching (Sw. LÄS MER

 2. 2. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 3. 3. Planering och genomförande av undervisning i förskolan – exemplen teknik och bildskapande Planning and implementing teaching in preschool – the examples of technology and art making

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Kristina Melker; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; undervisning; samarbete; bildskapande; estetik; sociokulturellt perspektiv; preschool; teaching; collaboration; scaffolding; sustained shared thinking; children; art making; aesthetics; sociocultural perspective;

  Sammanfattning : Since 2010, teaching has been one of the preschool teacher’s tasks in Sweden. Preschool teaching is often discussed and has been addressed from different perspectives (Eidevald & Engdahl, 2018; Sheridan & Williams, 2018; Thulin & Jonsson, 2018). LÄS MER

 4. 4. Spelet runt datorn: Datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Agneta Ljung-Djärf; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-use; discursive practice.; Datorstödd undervisning; Computer-assisted education; Pedagogy; pre-school;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the computer using practice within pre-school activity, or more specifically, to study aspects of meaning-making as afforded when the computer is in use in pre-school. In the study a socio-cultural perspective is used as the point of departure combined with an Ecological approach to visual perception and Positioning theory. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares konstruktion av ett fysikaliskt fenomen som objekt för lärande i förskola en komplex och föränderlig process

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Lina Hellberg; Andreas Redfors; Susanne Thulin; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fysik; förskola; undervisning; lärandeobjekt; förskollärare; arbetslag;

  Sammanfattning : Det naturvetenskapliga innehållet blev tydligare identifierat och framskrivet genom den reviderade läroplanen(Utbildningsdepartementet, 2010). Samtidigt beskrivs en osäkerhet hos verksamma i förskola kring vad och hur det naturvetenskapliga innehållet kan ta sig uttryck i verksamheten (Skolinspektionen, 2018). LÄS MER