Sökning: "underifrånperspektiv"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet underifrånperspektiv.

 1. 1. Konstruktionen av en stormakt : Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595-1640

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Johan Holm; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Statsbildningsprocess; underifrånperspektiv; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : State building has traditionally been viewed strictly as the prerogative of rulers. However, recent studies have been focusing more on the perspective of state building from below. Princes and central administrators needed the active support of their leading subjects. In most parts of Europe this meant the nobility and/or the rich merchant groups. LÄS MER

 2. 2. Naturvårdsplanering med förankring i det lokala : Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Kristina Thorell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nature conservation planning; cultural landscape; local participation; bottom-up approach; landscape perspective; human capacities; decentralisation; implementation;

  Sammanfattning : During recent decades, opinions about how nature should be protected by the public sector have changed. One result is a better awareness of the important role that local actors play in the preservation of valuable areas. LÄS MER

 3. 3. En mötesplats fylld av mening En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet : Karlstads universitet

  Författare :Leena Hagsmo; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social effects; social capital; place; sense of place; meeting place; activity space; festival organisation; Arvika Festival; Arvika; sociala effekter; socialt kapital; plats; känslan för plats; mötesplats; aktivitetsrum; festivalorganisation; Arvikafestivalen; Arvika; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis explores what happens when people come together to pursue a common goal. It points to the importance for individuals to be part of a social context that they have chosen and how this belonging in turn can impact on the place where the phenomenon occurs. LÄS MER

 4. 4. PLANERING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Dilemman för kommunala översiktsplanerare

  Detta är en avhandling från Strockholm : KTH

  Författare :Kristina Nilsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Planners; Comprehensive planning; Sustainable development; Environmental planning; Communicative planning; Experiental planning; Reflective practitioner;

  Sammanfattning : ABSTRACT Planning for Sustainable Development - Dilemmas for local authority planners This thesis for the degree of licentiate in regional planning at the Royal Institute for Technol-ogy is a study of certain aspects of the profession of comprehensive planners in Sweden. The empirical background of the thesis is an interview study of 15 Swedish local authority plan-ners noted for their professional commitment in working for a more sustainable society. LÄS MER

 5. 5. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER