Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

    Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

    Författare :Emma Strollo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

    Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER