Sökning: "tvångsingrepp"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet tvångsingrepp.

  1. 1. Markåtkomstersättning

    Författare :Marc Landeman; Richard Hager; Helena Bohman; Bengt Domeij; Ola Jingryd; Katrine Broch Hauge; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Markåtkomstersättning; expropriation; expropriationsrätt; fastighetsrätt; speciell fastighetsrätt; fastighetsvärdering; ersättningsbestämning; värderingsrätt; vinstfördelning; marknadsvärde; löseskilling; tvångsingrepp; expropriationsersättning; värdeersättning; skadeståndsrätt; äganderätt; fast egendom; allmänt intresse; rättsekonomi; Civil Law; Civilrätt;

    Sammanfattning : How to compensate landowners when they suffer a compulsory acquisition of their property is a long-standing problem. In general, the subject is usually stated as a two-sided problem. First, it is a fairness problem regarding what measuring instrument should be used to decide a fair amount of compensation to the landowner. LÄS MER