Sökning: "treatment of alcoholics"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden treatment of alcoholics.

 1. 1. Socially stable alcoholics: What characterises them? Drinking patterns, personality and health aspects of psychosocial and clinical importance

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog

  Författare :Kristina Berglund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; alcoholics; clinical characteristics; social stability; demography; gender; health functioning; personality; serotonin; substance use;

  Sammanfattning : People who misuse alcohol are a heterogeneous group with different etiology, social and clinical characteristics. This thesis includes four studies whose aim was to characterise so called socially stable alcoholics (i.e. individuals with preserved psychosocial functioning) regarding personality, physical and mental health and drinking patterns. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog

  Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER

 3. 3. Compulsory treatment of alcoholics, psychiatric comorbidity, psychological characteristics, coercive experiences and outcome

  Detta är en avhandling från Björn Sallmén, Karlsvik Rehab. centre, Box 198, 24323 Höör, Sweden

  Författare :Björn Sallmén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; outcome; personal follow-up; social adjustment; defensive patterns; coercive experiences; psychiatric comorbidity; involutary care; Alcoholism; compulsory committment; post-treatment mortality; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns involuntary treatment of alcoholism. Clients committed according to the Swedish Act on Care of Addicts in Certain Cases were treated in the same residential treatment setting as voluntarily admitted clients. LÄS MER

 4. 4. Relatives of alcoholics. Studies of hardship, behaviour, symptomatology and methods of intervention

  Detta är en avhandling från Dept Clin Alc Res, UMAS, SE-205 02 Malmoe, Sweden

  Författare :Ulla Zetterlind; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psykiatri; klinisk psykologi; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; randomized controlled trial; mortality; interventions; emergency care; psychiatric symptoms; coping behaviour; Spouses of alcoholics; hardship; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem delarbeten. De första tre delarbetena består av 1) olika metoder att nå anhöriga till alkoholister för information om tillgängligt stöd, 2) könsskillnader hos partners till alkoholmissbrukare när det gäller psykiska symptom, upplevelser av utsatthet och copingstrategier när det gäller bemötandet av missbrukaren och i hanteringen av missbrukssituationen och 3) möjligheten att diagnostisera medberoende hos anhöriga till alkoholmissbrukare genom att använda operationellt definierade kriterier. LÄS MER

 5. 5. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER