Sökning: "transformering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet transformering.

 1. 1. Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Rickard Håkanson; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment strategies; assessment tools; documentation; physical education; visible pedagogy; idrott och hälsa; dokumentation; transformering; synlig pedagogik; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats handlar om hur lärare dokumenterar elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med dokumentation, hur detta arbete upplevs utifrån olika förutsättningar samt om det finns skillnader i lärares erfarenheter av dokumentationsarbetet och vad dessa skillnader i så fall består i. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Thomas Nygren; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; insights; teaching strategies; transformation; experience informed practice; wisdom of practice; history teaching; experienced teachers; life history; grounded theory; pedagogical content knowledge; historiedidaktik; ämnesdidaktik; undervisning; erfarna lärare; ämnesdidaktik; grounded theory; livsberättelse; transformering; pedagogical content knowledge; insikter; undervisningsstrategier; erfarenhetsinfomerad praktik; historieundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to investigate, through the narratives of ex-perienced teachers, insights and strategies in the teaching of history in upper secondary school. Based on a flexible grounded theory, life history and theories of pedagogical content knowledge, seven experienced history teachers have been interviewed about their conceptions of history teaching. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap i skolan Formulering och transformering av GY11 inom gymnasieskolans hantverksprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Wallin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur entreprenörskap i skolan formuleras i läroplaner och tolkas av de som är verksamma inom gymnasieskolans hantverksprogram. Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv (Dahlgren, 1990; Lindensjö och Lundgren, 1986; Lindlensjö och Lundgren, 2000; Linde, 2000; Englund, 1997; Englund, 2005; Bernstein, 1971; Bernstein, 1990; Bernstein, 2000) studeras läroplanens formulerings- och transformeringsarenor, och relationen mellan dessa. LÄS MER

 5. 5. The old amish quilt. Et försök på transformering av en tradisjon

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Siri Homlong; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER