Sökning: "trace moisture determination."

Hittade 1 avhandling innehållade orden trace moisture determination..

  1. 1. New approaches to moisture determination in complex matrices based on the Karl Fischer Reaction in methanolic and non-alcoholic media

    Författare :William Larsson; Anders Cedergren; Heinz-Dieter Isengard; Umeå universitet; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Karl Fischer titration; non-alcoholic reagent; trace moisture determination.; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

    Sammanfattning : Vattenhaltsbestämning är av stor vikt i många sammanhang. T.ex. kan vattenhalten påverka utbytet av en kemisk syntes, eller ha negativ inverkan på hållbarheten av läkemedel och livsmedel. LÄS MER