Sökning: "torsten tuvemo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden torsten tuvemo.

  1. 1. Prostaglandins and the regulation of the tone of the human umbilical artery : an experimental study

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Torsten Tuvemo; Uppsala universitet.; [1975]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER