Sökning: "torgny nordén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden torgny nordén.

  1. 1. Prognostic factors in breast cancer with special reference to hormonal influences : studies on a population-based cohort

    Författare :Torgny Nordén; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER