Sökning: "tolkningsmetoder"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet tolkningsmetoder.

 1. 1. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Detta är en avhandling från Visby : Ragulka förlag

  Författare :Jaan Paju; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

  Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

  Författare :Christina Moëll; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; harmonized tariff schedules; combined nomenclature; international trade; customs tariff; classification of goods; harmonized system; European law; interpretation; EU-rätt; fiscal law; skatterätt; finansrätt; EU law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid internationell handel med varor utgår olika skatter och avgifter; dessutom kan varorna vara föremål för import- och exportbegränsningar. Genom frihandelsavtal kan dock bestämmas att vissa varor får importeras och exporteras tullfritt. LÄS MER

 3. 3. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER