Sökning: "tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade ordet tjänster.

 1. 1. Fri rörlighet för tjänster : tolkning av artikel 49 EGF

  Författare :Susanne S:t Clair Renard; Torbjörn Andersson; Hans Henrik Lidgard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; European law; Europarätt; EG rätt; tjänster; artikel 49;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the free movement of services and the interpretation of article 49. The application of article 49 foremost includes all activities within the EC law concept of services, which is to be understood as cross-border economic activities for which the regulations of the other freedoms cannot be applied. LÄS MER

 2. 2. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Författare :Örjan Svane; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 3. 3. Public e-Service Stakeholders : A study on who matters for public e-service development and implementation

  Författare :Ida Lindgren; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Leif Flak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public e-service; stakeholders; e-government; user involvement; Offentliga e-tjänster; intressenter; e-förvaltning; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Public e-services are progressively used as a means for governmental agencies to interact and exchange information with citizens and businesses. These services are typically Internet-based and are meant to fulfill the three overarching objectives of egovernment; (1) to improve citizens’ interactions with the government, (2) to make governmental organizations more efficient and effective, and (3) to increase the transparency of government and lead to a more democratic society. LÄS MER

 4. 4. Representing Future Situations of Service : Prototyping in Service Design

  Författare :Johan Blomkvist; Stefan Holmlid; Robert Ramberg; Daniel Kindström; Youn-kyung Lim; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; situated cognition; prototyping; representations; tjänstedesign; situerad kognition; prototypande; representationer;

  Sammanfattning : This thesis describes prototyping in service design through the theoretical lens of situated cognition. The research questions are what a service prototype is, what the benefits of service prototyping are, and how prototypes aid in the process of designing services. Four papers are included. LÄS MER

 5. 5. IT Service Management : Designprinciper för Informationssystemsartefakter

  Författare :Hannes Göbel; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Jonas Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; IT Service Management; ITSM; Designprinciper; Processer; Tjänster; Design Research; DR; Action Design Research; ADR; ADR ; IT Service Management;

  Sammanfattning : "Kunden är idag nöjdare""Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive  förvaltningsobjekt""Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt”"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder"Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat ”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. LÄS MER