Sökning: "tillverkningsindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet tillverkningsindustri.

 1. 1. Communication space : Spatial design in manufacturing industry

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; Architecture; Arkitektur; Aesthetics; Estetik; Human communication; Kommunikation mellan människor; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. Occupational Health Services Professionals; skills, needs and experiences shared in a learning network : Co-operative inquiry performed in the manufacturing sector

  Författare :Lena Nord Nilsson; Jörgen Eklund; Annika Vänje; Stig Vinberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Occupational Safety and Health; Work Environment; Ergonomics; Ergonomists; Occupational Safety and Health Engineers; Företagshälsovård; lärande nätverk; tillverkningsindustri; säkerhet och hälsa; arbetsmiljö; ergonomi; ergonom; arbetsmiljöingenjör; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Work environment conditions can influence individuals, organisations as well as society, and economic consequences can be extensive. The employer is responsible for the work environment,but must engage Occupational Health Services (OHS) or similar if the own competenceis not sufficient. LÄS MER

 3. 3. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 4. 4. Beständig förbättring? : om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

  Författare :Linda Törnström; Jörgen Eklund; Marita Christmansson; Per Odenrick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomi; ständiga förbättringar; participation; arbetsdesign; tillverkningsindustri; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin och speciellt vid manuell montering och fokuserar effekter och konsekvenser av en företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för belastningsskador. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap om en företagsutvecklad belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus på vad som underlättar respektive försvårar implementering och tillämpning av en sådan modell. LÄS MER

 5. 5. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter

  Författare :Alexis Rydell; Patrik Larsson; Henrietta Huzell; Paavo Bergman; Ing-Marie Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nedläggning; partssamverkan; partsrelationer Plant closures; downsizing; union-management relations; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Allmänt Mikrodataaanalys - tillverkningsindustri; General Microdata Analysis - manufacturing;

  Sammanfattning : Nedläggningar är en återkommande företeelse på den svenska arbetsmarknaden. I föreliggande avhandling av Alexis Rydell ligger fokus på relationerna mellan ledning och arbetstagarorganisationer under nedläggningsprocesser. LÄS MER