Sökning: "tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 142 avhandlingar innehållade ordet tillgänglighet.

 1. 1. Kommunikationer, tillgänglighet, omvandling : en studie av samspelet mellan kommunikationsnät och näringsstruktur i Sveriges mellanstora städer 1850-1970

  Författare :Hans Westlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban history; transport history; infrastructure; structural change; communications network; accessibility; railways; regional development; Kommunikationer; Sverige; ekonomiska förhållanden; historia; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : This study deals with the relationship between communications networks and economic structure in medium-sized Swedish towns 1850-1970. Medium-sized towns have been defined as those which were ranked 4th-20th in terms of population at two points in time: in the year 1900, when industry had established a foothold and the most important railways had been built, and in the year 1970, at the end of the period studied. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Författare :Katarina Schenker; Idrottsvetenskap (IDV); []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 3. 3. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 4. 4. Co-firing animal waste, sludge, residue wood, peat and forest fuels in a 50MWth CFB boiler : ash transformation, availability and process improvements

  Författare :Henrik Hagman; Dan Boström; Rainer Backman; Anders Nordin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Co-combustion; animal waste; peat; waste wood; forest residues; industrial sludge; limestone; CFB boiler; ash transformation; corrosion; erosion; ash and deposit characteristics; deposit buildup; boiler failures; availability; sulfation; boiler design; boiler conversion; waste derived fuels; large scale; Samförbränning; animaliskt avfall; torv; returträ; skogsbränsle; reningsslam; askomvandling; korrotion; erosion; ask- och beläggnings-karaktäristik; beläggningstillväxt; tillgänglighet; sulfatisering; panndesign; pannkonvertering; avfallsderiverade bränslen; storskalig;

  Sammanfattning : The direct variable costs for heat and electricity production based on solid biomass fuel combustion is approximately 3-5 times lower than the costs in a fossil fuel-oil based boiler in Sweden. In addition waste derived biomass fuels are typically much cheaper than biomass not classified as waste. LÄS MER

 5. 5. Barns säkra tillgänglighet till skolan

  Författare :Mats Gummesson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; GIS; bicyclist; Accessibility; children; traffic safety; school road; pedestrian;

  Sammanfattning : Children are an exposed group in traffic as unprotected road-users. The history of traffic education and how children were looked upon in steering documents of traffic planning shows how the view of children and the traffic system from authorities and organizations have changed over time. LÄS MER