Sökning: "thomas lindvall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden thomas lindvall.

  1. 1. Essays on the Politics of Taxation

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Per F. Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-04-24]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Taxation; Democracy; Economic history; Redistribution; Political economy; Beskattning; Demokrati; Ekonomisk historia; Omfördelning; Politisk ekonomi;

    Sammanfattning : Taxation is a key activity of any state and a constant point of political struggle. The structure of taxation is continuously changing and evolving, and its size has grown dramatically during the last two hundred years. LÄS MER