Sökning: "third space"

Visar resultat 1 - 5 av 428 avhandlingar innehållade orden third space.

 1. 1. Home, Job and Space Mapping and Modeling the Labor Market

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :John Östh; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Social and economic geography; GIS; ELMO; Estimated Labor Market Outcome; Estimated Labour Market Outcome; Accessibility; Access; Job Accessibility; Place; Employment; Unemployment; Labour; Labor; Labor Market; Labour Market; Topology; Local Labour Market Area; Modelling; Modeling; Spatial Modelling; Spatial Modeling; Spatial Mismatch; SMH; Mismatch; Commuting; Regionalization; Geography; Population Geography; Economic Geography; Time-geography; Space; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : How does space affect individuals’ outcome on the labor market? And how do we measure it? Beyond the notion of the labor market as a system of supply and demand, lays a society of individuals and workplaces, whose relationships are undeniably complex. This thesis aims to shed some new light on how to investigate and analyze the complex labor market relationships from a spatial perspective. LÄS MER

 2. 2. Microsystem Interfaces for Space

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hugo Nguyen; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Engineering physics; microelectromechanical system; interface; microfluidics; nanosatellite; space; microsystems; filter; valve; MST; MEMS; Teknisk fysik;

  Sammanfattning : Microsystem interfaces to the macroscopic surroundings and within the microsystems themselves are formidable challenges that this thesis makes an effort to overcome, specifically for enabling a spacecraft based entirely on microsystems. The NanoSpace-1 nanospacecraft is a full-fledged satellite design with mass below 10 kg. LÄS MER

 3. 3. Postcolonial perspective on international knowledge transfer and spillover to Indian news media From institutional duality to third space

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Zehra Sayed; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis examines the ways in which postcolonial ambivalence – a symptomatic condition of postcolonial societies in which they simultaneously embrace and reject the cultural, political and economic processes and expressions of the “ex-colonizer” – plays out in current globalization. This dialectic may be particularly apparent in the transfer of knowledge from developed-country MNCs to subsidiaries located in formerly colonized, now developing countries. LÄS MER

 4. 4. Skapa plats i landskapet : tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Battle Axe Culture; central place; grave; settlement; wetland deposition; society; landscape space; social organisation; place; space; time; landscape; Scania; Neolithic; Funnel Beaker Culture; Pitted Ware Culture; Stävie group; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna arkeologiska studie syftar till att förstå de neolitiska samhällenas framväxt, organisation och förändring kring de västskånska ådalgångarna vid Saxån-Välabäcken och Lödde å-Kävlingeån. Arkeologiska undersökningar och fornminnesinventeringen har visat att området hyser omfattande lämningar av neolitiska bebyggelsekomplex — i form av bosättningar, gravfält, megalitgravar, depositioner i våtmarksmiljöer och centrala platser — som sträcker sig från äldsta till yngsta fasen av trattbägarkulturen samt stridsyxekulturen. LÄS MER

 5. 5. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Elisabeth Högdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om två städer - Malmö i Sverige och Kapstaden i Sydafrika - och om några speciella platser i dessa städer. Det handlar om stadsdelarna Möllevången och Woodstock strax utanför respektive städers centrum, och gatan Long Street som är beläget i själva Kapstadens hjärta. LÄS MER