Sökning: "theory of psychological crisis"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden theory of psychological crisis.

 1. 1. Migration and Perceptions of War Simultaneous Surveys in Countries of Origin and Settlement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Peace and Conflict Research

  Författare :Jonathan Hall; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civil war; migration; refugees; gastarbeiter; family reunification; exile; trauma; coping; nostalgia; conservation of resources; terror management theory; social identity complexity; assimilation; acculturation; surveys; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to post-war public opinion research by examining the perceptions of migrants – the gastarbeiter, the refugee, the family reunited after war – and the local population in comparative perspective. Existing surveys of post-war populations are typically conducted in a single country affected by war. LÄS MER

 2. 2. Interaktion von Leben und Werk bei Schönberg - analysiert anhand seiner Ehekrise des Jahres 1908

  Detta är en avhandling från Peter Lang Publishing Group

  Författare :Marion Lamberth; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; Arnold Schönberg; biography; musical hermeneutics; Richard Gerstl; 20th Century Music; marital crisis; Mathilde Schönberg née Zemlinsky; 20th century music history; Austrian modernism; musical biography; analysis and interpretation; theory of psychological crisis; Zweite Wiener Schule; literary receptionist theories;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to the understanding of the life and work of Arnold Schoenberg as well as to musical hermeneutics. The aims are (1) to scrutinize Arnold Schoenberg’s marital crisis of the year 1908, (2) to probe into the meanings of some representative musical works during this very period, and (3) to compare features in Schoenberg’s life and his creative work. LÄS MER

 3. 3. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden

  Författare :Birgitta Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med att de väntar eller just har fått ett barn, och detta utifrån aspekter som är relevanta för mödra- och barnhälsovårdens insatser: Kunskap - erhåller kvin-nor och män för dem adekvata kunskaper när de står inför att bli föräldrar för första gången? Stöd – behöver vissa föräldrar mer än andra professionellt stöd och vad för stöd är de i behov av? Kris – hur mänga kvinnor och män reagerar med krisreaktioner i behov av psykiatriska vårdinsatser? Psykoterapi och bearbetning – vilka är de huvudsakliga reaktionerna och psykiska svårigheterna när kvinnor och män önskar en psykoterapeutisk insats i samband med barnafödandet? Avslöjar psykoterapiberättelserna skillnader mellan kvinnorna och männen, demonstrerade dels som teman i psykoterapiberättelserna, dels i anknytningsmönster och i affektiva uttryck? De genomgående psykologiska teorierna är anknytningsteori, affektteori, hälsopsykologiska teorier med fokus på stress, sårbarhet och individuell copingförmåga, kli-nisk psykologi för att förstå och förklara avvikande beteenden, kristeori för att förstå psykiska reaktioner och behov definierade och uttalade av kvinnorna och männen själva. Grundläg-gande begrepp som genomsyrar avhandlingsarbetet är: ”reflective function”, RF; ”empower-ment”; ”positioning”; ”intersubjectivity”. LÄS MER

 4. 4. Fibromyalgia and self-regulatory patterns. Development, maintenance or recovery in women

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kerstin Wentz; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Fibromyalgia; Psychometric instruments; Dissociation; Repression; Self-loading; Self-regulation; Recovery; Fibromyalgi - psykologiska aspekter; Self Concept; pain; self-loading; self-regulation; interviews;

  Sammanfattning : Aims: The overall aim of this thesis was to elucidate psychological processes and development, maintenance or recovery related to fibromyalgia based on in depth interviews. In a next step women with fibromyalgia, women without long-lasting pain and women with long-lasting pain were compared using psychometric instruments selected or developed based on qualitative results. LÄS MER

 5. 5. Politisk ledarskapsstil Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Pär Daléus; Försvarshögskolan.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; leadership style; Prime Minister; interactionist approach; political psychology; institutional theory; comparative method; presidentialization; crisis management; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation examines key characteristics and factors shaping the leadership style of Swedish Prime Ministers (PMs). Based on the research of the American presidency, an interactionist framework is developed which draws upon institutional theory and political psychological theory. LÄS MER