Sökning: "theology of the cross"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden theology of the cross.

 1. 1. The Dark Night : St John of the Cross and Eastern Orthodox Theology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Johannes Pulkkanen; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Orthodox theology; Catholic theology; mystical theology; St John of the Cross; the dark night of the soul; Plotinus; neo-Platonism; spiritual exercises; St Symeon the New Theologian; compunction; spiritual father; Vladimir Lossky; filioque; Trinitarian theology; energeiai; St Maximus Confessor; deification; union with God.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : Russian émigré theologian Vladimir Lossky's (1903-1958) claims in his classic study of 1944, The Mystical Theology of Eastern Church, that the emphasis on the experience of spiritual separation from God in Western mystical theology ultimately goes back to how Latin churches began to add the word filioque (and-of-the-Son) to the Nicene-Constantinopolitan Creed in the sixth century. In his explanation Lossky discusses the theology of the Greek fathers suggesting that the idea of the Spirit’s generation from both the Father and the Son both builds upon and generates philosophical ideas that conflict with the possibility of receiving personal experiential knowledge of God. LÄS MER

 2. 2. Extending the tracks : A cross-reductionistic approach to Australian Aboriginal male initiation rites

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Monica Engelhart; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; History of Religion; religionshistoria;

  Sammanfattning : The thesis stresses two points regarding mandatory initiation rites where a young person is introduced into adult rights and obligations: first, that a poly-angular approach is necessary to get a fair picture of rites in general and initiation rites in particular, second, that each culture, into which a young person is initiated, contributes in a very special way to the design of the initiation rite. Therefore, a survey of some modes of interpretations is presented, after a description of Australian Aboriginal culture from early contact periods and a summary of recurrent themes in the Aboriginal male initiation rites. LÄS MER

 3. 3. Varieties of Supernatural Experience the Case of High-Functioning Autism

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Ingela Visuri; Södertörns högskola.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Historical Studies; Historiska studier; Autism; religious cognition; supernatural experience; invisible agency; parasocial relations; embodiment; bracketed ethnography; participatory autism research; atypical cognition;

  Sammanfattning : Denna avhandling tar avstamp i den hypotes inom kognitionsvetenskaplig religionsforskning som föreslår att människors förmåga till mentalisering också ligger till grund för upplevelser av kommunikation med övernaturliga väsen, som exempelvis gudar, änglar och spöken. Då autistiska personer ofta har svårt att just läsa av andra människors avsikter har forskare utgått från att autistiska individer inte borde intressera sig för, eller förstå sig på, trosföreställningar kring andeväsen med osynliga sinnen. LÄS MER

 4. 4. Tel un navire sur la mer déchaînée, La communauté chrétienne dans l´oeuvre de Laurentius Petri, archevêque d'Uppsala (1531-1573)

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Remi Kick; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular powers; bishop; ministries; peintence and church discipline; Sacraments; Word of God; theology of the cross; Church Ordinance; Ecclesiology; Church of Sweden; nomades; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som ett skepp uti vilda havet, den kristna församlingen i ärkebiskop Laurentius Petris verk I 1593 års Uppsala mötes "förening om läran, ceremonier och kyrkotukt" finns följande avsnitt : Thernäst bejake och vederkännes vi oss alldeles vele holle vidh the Apostoliske, Niceniske och Athanasii symbola, såsom och vidh then äldste, rätte och oförrandrede Ausburgiske confession, hvilken som af churfurster och städer blef öfverantvardet käijser Carl then fempte, på then store rikesdagh i Ausburg år efter Christi börd 1530, theslikest vidh then religion, som uthi saligh och höglofligh hos Gudi i åminnelse konung Gustaffs sidzste regementz och saligh erchiebiscop Lars Petri Nericiani then äldres lifstidh både i lärdom och kyrkesäder här i riket hollidt och igenom then Präntede kyrkeordning i trycket uthgången anno 72 är samptyckt och bejaket blifven. [SRA III s. LÄS MER

 5. 5. Försoningens mellanrum en analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sofia Camnerin; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Daphne Hampson; Rita Nakashima Brock; Christian; post-Christian; atonement; redemption; reconciliation; knowledge; identity; abuse; violence; contexts of death; eros; images of God; the cross; hope; the tragic; space-in-between.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to illuminate and critically evaluate Christian theology of atonement and redemption, in order to contribute to contemporary theology of atonement and redemption. The purpose is reached through an analysis of the work of two contemporary feminist theologians; Daphne Hampson and Rita Nakashima Brock. LÄS MER