Sökning: "the national timetable"

Visar resultat 6 - 6 av 6 avhandlingar innehållade orden the national timetable.

  1. 6. Inkludering i svårigheter : Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning

    Författare :Inger Tinglev; Gun Malmgren; Elisabet Öhrn; Karl-Georg Ahlström; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialundervisning; schema; delaktighet; flerstämmighet; klassifikation; språklighet; svenskundervisning; pedagogiskt arbete; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse the work of three schools, all exempted from the national timetable, to see how they worked to help pupils in difficulty reach the goals in Swedish. The method used can be described as a qualitative case study inspired by ethnografic field work. LÄS MER