Sökning: "the inverted Orpheus myth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden the inverted Orpheus myth.

  1. 1. Spökmaskinen : Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film

    Författare :Nils Claesson; Göran Du Rées; Karin Hansson; Niclas Östlind; Stockholms konstnärliga högskola; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; film; animation; stop motion; workstories; life stories; films; experimental art practice in animated film; literature; performance; transfigurations; politics of memory; the inverted Orpheus myth; Bergman; Strindberg; artistic research; improvisation; embodiment; Gestaltung-fiction; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

    Sammanfattning : The Ghost Machine is a practice-based research project that explores the process of embodiment in animated film. It describes the process of transfiguration from the artist’s/auteur’s point of view and not from an outside position. LÄS MER