Sökning: "the Swedish welfare state"

Visar resultat 1 - 5 av 291 avhandlingar innehållade orden the Swedish welfare state.

 1. 1. Governing Welfare : The third sector and the challenges to the Swedish Welfare State

  Författare :Johan Vamstad; Victor Pestoff; Ingemar Wörlund; Sten Berglund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare State; Third Sector; Childcare; Challenges to the Welfare State; Civil Society; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall issue addressed in this thesis is the challanges to the Swedish welfare state. This topic has been the subject of several different interpretations in the academic as well as political debate in Sweden over the last decade. LÄS MER

 2. 2. Trygghet som handelsvara : Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950

  Författare :Alf Sjöblom; Orsi Husz; Nils Edling; Niklas Stenlås; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Industrial Life Insurance; Industrial Assurance; Insurance; Welfare; Welfare State; Social Policy; Marketing; Governmentality; Social Engineering; Actuarial; Sweden; 20th Century; Trust; Agency System; historia; History;

  Sammanfattning : Industrial Life Insurance (ILI) was introduced in Sweden in the beginning of the 1900s. Following models already used in the United Kingdom and the United States, this insurance was specifically aimed at manual labourers, promising pension savings and compensation to surviving relatives. LÄS MER

 3. 3. Världen, Sverige och barnen : Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER

 4. 4. Attitudes towards the Market and the Welfare State : Incorporating attitudes towards the market into welfare state research

  Författare :Arvid Lindh; Jonas Edlund; Anne Grönlund; Staffan Kumlin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Market; welfare state; social policy; political attitudes; public opinion; trust; class; marketization; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Social policy and its associated institutions are central political arenas for societal compromise and conflict. The capacity to attract strong support from a wide constituency of citizens is, therefore, a defining feature of welfare policy legitimacy. LÄS MER

 5. 5. Fängelset som välfärdsbygge : Tre studier om behandlingstanken i svensk fångvård

  Författare :Ann-Christine Petersson Hjelm; Christian Häthén; Ann-Christine Hjelm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal history; legal history; prison; prisoner; welfare state; social engineering; sociological school; treatment; penalty; Rättshistoria; Strafflagberedningen; Karl Schlyter; individualprevention; behandlingstanken; fängelse; fångvård; klientregister; rättshistoria; välfärdsstat; straffverkställighet; påföljdssystem; Legal history; Rättshistoria; Rättshistoria; Legal History and Sociology of Law; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : This thesis discusses "social engineering", in the fields of prison treatment, during the development of the Swedish Welfare State, from 1930 to 1950. The penal political ambitions were laid down under a Social Democratic government and realized in the party’s program of 1944. LÄS MER