Sökning: "the Repertory Grid Technique"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden the Repertory Grid Technique.

 1. 1. Bridging the boundaries between D&T education and working life : A study of views on knowledge and skills in product development

  Författare :Helena Isaksson Persson; Inga-Britt Skogh; Robert Höghielm; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER

 2. 2. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Författare :Anna-Maria Jansson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; revisorsperspektiv; referensramar; ”the Repertory Grid Technique”; principalkomponentanalys; “the Critical Incident Technique”; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskare ställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras på verkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vid tystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. LÄS MER

 3. 3. In Romance with the Materials of Mobile Interaction : A Phenomenological Approach to the Design of Mobile Information Technology

  Författare :Daniel Fällman; John A. Waterworth; Pieter Jan Stappers; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Människa-dator-interaktion; Mobile Interaction; Embodiment; Phenomenology; Design; Human-Computer Interaction; Människa-dator-interaktion; Information technology; Informationsteknologi; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : This thesis deals analytically and through design with the issue of Human­Computer Interaction (HCI) with mobile devices; mobile interaction. Specifically, it is an investigation into and a capitalization on the multistable kinds of relations that arise between the threefold of human user, artifact, and world, and how dealing with this kind of technology and these relations in many ways must be regarded as different from mainstream HCI. LÄS MER

 4. 4. The fuzzy front end of product innovation processes : the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts

  Författare :Sven Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovations; Fuzzy front end; Business Economics - Business studies; Innovationer; Ekonomi - Företagsekonomi; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. LÄS MER

 5. 5. Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter

  Författare :Lina Bellman; Einar Häckner; Peter Öhman; Bo Söderberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ASPECT; Certified Property Valuer Professional Property Valuer; Commercial Property; the Repertory Grid Technique; Property Valuation; Sweden; Thought Pattern; ASPECT; Auktoriserade fastighetsvärderare; fastighetsvärdering; gridteknink; kommersiella fastigheter; Sverige; tankemönster;

  Sammanfattning : Värdering av kommersiella fastigheter handlar om att samla in, analysera och bedöma information. Förutom att fastigheternas marknadsvärden har betydelse för samhället i stort är de av vikt för dem som fattar beslut som grundas på värdeutlåtanden. LÄS MER