Sökning: "the Devil"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden the Devil.

 1. 1. Blåkulla, magi och trolldomsprocesser : En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion 1597–1720

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etnologiska avdelningen

  Författare :Per-Anders Östling; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; angels; black magic; Blåkulla; circulation of rumours; dishonour; envy; folklore; gender; historical anthropology; history of mentalities; honour; hysteria; legal history; magic; maleficium; performance; popular beliefs; popular religion; rumours; social conflicts; sorcerer; sorcery; spreading of rumours; the devil; the evil eye; the Witches Sabbath; topsy turvy world; white magic; witch; witchcraft; Witch Craze; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with, magic, popular beliefs in the Witches Sabbath (in Sweden called Blåkulla), the witchcraft trials within the jurisdiction of Svea Circuit Court 1597–1720 and some aspects of the Great Northern Witch Craze of 1668–1677. The study examines the meanings of popular beliefs (folklore) in magic and Blåkulla and the actions, causes and events that actualised these beliefs. LÄS MER

 2. 2. Visioner av världen hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Soili-Maria Olli; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; blasphemy; early modern times; popular culture; popular beliefs; worldviews; the Devil; strategies; kollective mentalities; mentalities; history from within; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : In early modern Sweden, intentional blasphemy was regarded as one of the most serious crimes one could commit. Blasphemy was termed “Crimen Laesae Majestatis Divinae” – “a crime against Our Heavenly Majesty” and was subject to the death penalty. LÄS MER

 3. 3. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Detta är en avhandling från Malört förlag

  Författare :Mikael Häll; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nature spirit; demon; sexuality; devil; forest nymph; water spirit; troll; monster; incubus; succubus; magic; early modern; Sweden; popular belief; folklore; demonology; natural philosophy; witchcraft; bestiality; reformation; religion; crime; sin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I stormaktstidens Sverige utgavs en fornsaga där den mytiske svenske kungen Vilkinus ligger med havsfrun. Under denna tid kunde vanliga människor som påstod sig ha sådana förbindelser dock råka illa ut. År 1630 förhördes pigan Anna Larsdotter, som misstänktes ha fött näckens monstruösa avkomma. LÄS MER

 4. 4. Tel un navire sur la mer déchaînée, La communauté chrétienne dans l´oeuvre de Laurentius Petri, archevêque d'Uppsala (1531-1573)

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Remi Kick; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular powers; bishop; ministries; peintence and church discipline; Sacraments; Word of God; theology of the cross; Church Ordinance; Ecclesiology; Church of Sweden; nomades; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som ett skepp uti vilda havet, den kristna församlingen i ärkebiskop Laurentius Petris verk I 1593 års Uppsala mötes "förening om läran, ceremonier och kyrkotukt" finns följande avsnitt : Thernäst bejake och vederkännes vi oss alldeles vele holle vidh the Apostoliske, Niceniske och Athanasii symbola, såsom och vidh then äldste, rätte och oförrandrede Ausburgiske confession, hvilken som af churfurster och städer blef öfverantvardet käijser Carl then fempte, på then store rikesdagh i Ausburg år efter Christi börd 1530, theslikest vidh then religion, som uthi saligh och höglofligh hos Gudi i åminnelse konung Gustaffs sidzste regementz och saligh erchiebiscop Lars Petri Nericiani then äldres lifstidh både i lärdom och kyrkesäder här i riket hollidt och igenom then Präntede kyrkeordning i trycket uthgången anno 72 är samptyckt och bejaket blifven. [SRA III s. LÄS MER

 5. 5. Eyvind Johnson och Djävulen : människans andra jag och den politiska ondskan : studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Mona Kårsnäs; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER