Sökning: "text linguistics. L1 rhetorical influence"

Hittade 1 avhandling innehållade orden text linguistics. L1 rhetorical influence.

  1. 1. Tvärkulturella skrivstrategier : Kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska : a study of cohesion, coherence and argumentative patterns in essays written in Swedish by Iranian students

    Författare :Gunilla Jansson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Cross-cultural writing strategies; text linguistics. L1 rhetorical influence; Iranian immigrant students; SSL writers; cohesion and coherence patterns; argumentative strategies; culture-specific differences; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : For an adult immigrant student, writing in a second language often means adapting to a new writing culture. The main research question dealt with in this dissertation is whether L1 rhetorical influence occurs in writing in Swedish as a second language (SSL). LÄS MER