Sökning: "teorier om hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden teorier om hälsa.

 1. 1. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 2. 2. On the making of age : A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands

  Författare :Ása Róin; Catharina Nord; Elisabet Cedersund; Chris Phillipson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; meaning of ageing; older people; constructionism; Faroe Islands; åldrandets innebörd; konstruktionism; äldre människor; Färöarna;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how older people living in the Faroe Islands make sense of ageing, how political intentions and strategies resonate with the lived reality of ageing and how theories on ageing compare with this reality.This thesis builds on two data sets. LÄS MER

 3. 3. Interprofessionella team i vården : En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner

  Författare :Susanne Kvarnström; Elisabet Cedersund; Toomas Timpka; Ola Wahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health professions; interprofessional; interprofessional learning; teamwork; Keywords: collaboration; critical incident technique; discourse analysis; critical incident-teknik; diskursanalys; hälsoprofessioner; interprofessionell; interprofessionellt lärande; samarbete; teamarbete; Social medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : There are great expectations that collaboration among professions and various sectors will further develop health care and thus lead to improved public health. In the World Health Organization’s declaration “Health 21” the designated goal for health professions in the member nations in Europe by the year 2010 is to have developed health promotional competence, including teamwork and cooperation based on mutual respect for the expertise of various professions. LÄS MER

 4. 4. Good Parents, Better Babies : An Argument about Reproductive Technologies, Enhancement and Ethics

  Författare :Erik Malmqvist; Fredrik Svenaeus; Stellan Welin; Eric Juengst; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; Aristotelian practical philosophy; bioethics; hermeneutical ethics; human enhancement; instrumentalisation; moral intuitions; non-consequentialism; parenting; philosophy of medicine; practical wisdom; reproductive technologies; Aristotelisk praktisk filosofi; bioetik; förbättringar; föräldraskap; hermeneutisk etik; icke-konsekventialism; instrumentalisering; medicinens filosofi; moraliska intuitioner; praktisk vishet; provrörsbefruktning; Ethics; Etik;

  Sammanfattning : This study is a contribution to the bioethical debate about new and possibly emerging reproductive technologies. Its point of departure is the intuition, which many people seem to share, that using such technologies to select non-disease traits – like sex and emotional stability - in yet unborn children is morally problematic, at least more so than using the technologies to avoid giving birth to children with severe genetic diseases, or attempting to shape the non-disease traits of already existing children by environmental means, like education. LÄS MER

 5. 5. Bildterapi – en väg till inre förändring och förbättrad hälsa

  Författare :Gärd Holmqvist; Åsa Roxberg; Ingrid Larsson; Cristina Lundqvist Persson; Töres Theorell; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Art Therapy; Expressive Therapies Continuum ETC ; Inner Change; Vitality Affects; Basic Affects; Intersubjectivity; Qualitative Research; Bildterapi Art Therapy ; Expressive Therapies Continuum ETC ; inre förändring; vitalitetsaffekter; grundaffekter; intersubjektivitet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka bildterapins möjlighet att bidra till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. Med inre förändring avses en strukturell och varaktig förändring som sker på ett psykologiskt djupare plan, till skillnad mot en yttre och mer tillfällig förändring. LÄS MER