Sökning: "telefonsamtal"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet telefonsamtal.

 1. 1. Gespräche in einer Krise Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Language Studies, Umeå university

  Författare :Gregor von der Heiden; Anita Malmqvist; Liisa Tiittula; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis; telephone calls; conversation analysis; pragmatics; linguistics; verbal interaction; negotiation; Red Army Faction; Baader-Meinhof; terrorism; RAF; Swedish history; political violence; West German history; occupation; Krise; Telefongespräche; Gesprächsanalyse; Sprachwissenschaft; verbale Interaktion; Verhandlung; Rote Armee Fraktion; Baader-Meinhoff; Terrorismus; Linksterrorismus; Deutsche Geschichte; Schwedische Geschickte; Okkupation; kris; telefonsamtal; samtalsanalys; lingvistik; verbal interaktion; förhandling; Röda Armé-fraktion; RAF; Baader-Meinhof; terrorism; vänsterterrorism; tyska historia; svensk historia; ockupation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Empirical conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Empirisk konfliktforskning; Linguistics; lingvistik; tyska; German; historia; History;

  Sammanfattning : When crises develop, people are confronted with difficulties beyond those experienced in normal everyday activities.  Due to the perceived threats inherent to such situations, familiar behaviors may prove ineffective, and such attempts can pose dangerous and unpredictable risks. LÄS MER

 2. 2. Formalisering som hinder och möjlighet i små företag : en studie av arbetsmiljöarbete i ur ett lärandeperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Camilla Axelsson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering. Föreliggande avhandling fokuserar på de svårigheter som finns i små företag att möta de nya kraven då arbetsmiljöarbete i den typen av företag vanligen organiseras informellt. LÄS MER

 3. 3. Parental participation in paediatric surgical care. Clinical, ethical and economic considerations

  Detta är en avhandling från Dept of Paediatric Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund

  Författare :Inger Hallström; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hospitalised child; ethics; day-care surgery; Children s care; cost-effectiveness; paediatric surgical care; parent; parental participation; security.; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : In order to deliver optimal paediatric care, we need to know what children and their parents need, expect, and experience. Thus, the general aim of the studies upon which this thesis is based was to elucidate different aspects of parental participation in the care of their child during hospitalisation for paediatric surgery, a specific aim being formulated for each of the four studies. LÄS MER