Sökning: "tekniskt kapital"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden tekniskt kapital.

 1. 1. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 2. 2. Tekniken som problem och lösning : föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri

  Författare :Kristina Söderholm; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : With the advent of environmental issues in the public debate, historians world-wide have shown an increased interest in studying environmental issues. In this field of study, phenomena such as industrialisation, as well as economic and technological progress, have often been understood solely as the causes of environmental degradation with few attempts to examine the more complex features of the technology-environment relationship. LÄS MER