Sökning: "technology transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 1902 avhandlingar innehållade orden technology transfer.

 1. 1. Landscapes of Technology Transfer : Swedish Ironmakers in India 1860–1864

  Författare :Jan Af Geijerstam; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of technology; industrial heritage studies; industrial archaeology; technology transfer; diffusion; technological systems; landscapes of technology; iron and steel; charcoal iron; direct and indirect ironmaking; bloomeries; 19th century; indu; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : In the early 1860s three Swedes, Nils Wilhelm Mitander,Julius Ramsay and Gustaf Wittenström, were engaged by theBritish to build and run charcoal-based ironworks in India.These works, the Burwai Iron Works of the British Government inthe case of Mitander and the privately owned Kumaon Iron Worksin the case of Ramsay and Wittenström, were both to bebased on the most modern European technology. LÄS MER

 2. 2. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Technology Transfer within Related Offset Business : From an Aircraft Production Perspective

  Författare :Anna Malm; Mats Björkman; Kerstin Johansen; Anna Fredriksson; Erik Skov Madsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Related offset; technology transfer; capability growth; capability gap; knowledge transfer; production transfer; aircraft industry;

  Sammanfattning : The aircraft industry is viewed as a prestigious industry by many countries. Emerging economies regard the establishment of aircraft production capabilities as contributing to their competitiveness and technological development. Therefore, in the defence aircraft industry, politics play a key role in competitiveness. LÄS MER

 4. 4. Technology Platforms: Organizing and Assessing Technological Knowledge to Support its Reuse in New Applications

  Författare :Daniel Corin Stig; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology management; knowledge reuse; technology platforms; platform thinking; core capabilities; technology development; technology reuse; technology transfer; knowledge management; knowledge repositories;

  Sammanfattning : Companies that develop a wide range of products often strive to exploit opportunities for synergy among them. Many products that cannot share components can still offer opportunities for synergy as they build upon the same technologies and know-how for their development and production. LÄS MER

 5. 5. InP/GaInP Nanowires for Tandem Junction Solar Cells : Growth, Processing, and Characterization

  Författare :Xulu Zeng; Fasta tillståndets fysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nanowires; GaInP; InP; tandem; tunnel diode; solar cell;

  Sammanfattning : Semiconductor nanowire solar cells have achieved comparable efficiency to their planar counterparts with substantial reduction of material consumption. Tandem geometry is a path towards even higher efficiency. However, extensive studies are needed to reach this goal. LÄS MER