Sökning: "teambaserade organisatio-ner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden teambaserade organisatio-ner.

  1. 1. Från projektorganisation till förvaltningsorganisation : en studie av överlämningsarenan

    Författare :Ann-Margreth Hammar; Karin Axelsson; Ulf Melin; Malin Nordström; Lars Lychnell; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :IT-system; informationssystem; styrning; teambaserade organisatio-ner; utvecklingsprojekt; systemutveckling; systemförvaltning; överlämning; överfö-ring; interaktion;

    Sammanfattning : IT-system är idag vanligt förekommande i de flesta typer av  organisationer och är ofta en förutsättning för anställda när de utför sina arbetsuppgifter. IT-systemen kan även vara en förutsättning för automatisering av en organisations verksam-hets- och produktionsprocesser. LÄS MER