Sökning: "team meeting"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden team meeting.

 1. 1. Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care Case Discussions, Patient Selection, Leadership

  Författare :Jessica Wihl; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Multidisciplinary team meeting; information sharing; decision-making; treatment recommendation; case complexity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tid för vårdande möten : Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

  Författare :Elisabeth Lindberg; Ekebergh Margaretha; Charlotte Delmar; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; development; hermeneutics; lived experiences; older patients; participation; patient perspective; phenomenology; team meeting; ward round; Vårdvetenskap; Caring Science; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to examine how a patient perspective, grounded in caring science, can be preserved and developed in the context of hospital care. Methods: The first study examines attitudes towards caring science in a clinical practice. LÄS MER

 3. 3. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 4. 4. Caring for dying and meeting death : the views of Iranian and Swedish nurses and student nurses

  Författare :Sedigheh Iranmanesh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Nurses play a principal role in the caring for dying persons and their families. Increasing diversity and globalisation demand culturally sensitive and competent health personnel who have scientifically based knowledge about the universal phenomenon of death and dying. LÄS MER

 5. 5. Samtal under lärarlagsmöten. Diskursorienteringar i den professionella praktiken : Teacher team meetings. Discourse orientations in professional practice

  Författare :Anna Norrström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarlag pedagogiskt arbete institutionella möten kommunikation professionellt språkbruk horisontella och vertikala diskurser teacher teams educational work institutional meetings workplace communication professional language use horizontal and vertical discourse;

  Sammanfattning : Teacher team meetings are potential arenas for professional communication, but such meetings take many different forms and cannot automatically be viewed as forums for constructive communication. The aim of this study is therefore to contribute with increased knowledge about the communication structures and discourse orientations found in teacher team meetings. LÄS MER