Sökning: "tarja"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet tarja.

 1. 1. An osteological analysis of human and animal bones from Levänluhta

  Författare :Tarja Formisto; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Levänluhta;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet utifrån och inifrån : Om språkrelaterad personperception och språkrelaterade stressreaktioner

  Författare :Tarja Laaksonen; Karmela Liebkind; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studies on preparation and properties of nanophase metal oxides

  Författare :Tarja Turkki; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is about science on an atomic scale - aninterdisciplinary approach to nanoparticles. Studies of thepreparation of nanoparticles using both physical and chemicalmethods are presented. Understanding and controlling factorsfor particle growth during synthesis are the keys to successfulfabrication of materials with tailored properties. LÄS MER

 4. 4. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Författare :Tarja Alatalo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 5. 5. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola : Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER