Sökning: "target language-related attitudes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden target language-related attitudes.

  1. 1. Motivationer, attityder och moderna språk En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

    Författare :Erik Cardelús; Tore Nilsson; Marianne Molander Beyer; Alastair Henry; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

    Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER