Sökning: "tankefigurer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet tankefigurer.

 1. 1. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 2. 2. Tankefigurer i socialt arbete : Operationalisering och reflektion

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Immanuel Steen; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Case-study; Discourse; Narrative; Implementation; Actor-in-Structure; Social Change; Social changes; Social Work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation is a case study, the topic of which was a participant-oriented research project in which a development programme for support to parents and care of young people was to be implemented in the organization and the concrete social work was developed and changed through researcher-supported intervention. The project was part of a large-scale effort for change and development carried out by the Norrköping social services administration. LÄS MER

 3. 3. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 4. 4. Gemenskap och mångfald En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Blåder; Edgar Almén; Carl Axel Aurelius; Kjetil Hafstad; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community; pluralism; parish; Browning; practical thinking; dilemma; Bonhoeffer; responsible action; Gemenskap; mångfald; församling; Browning; praktisk tänkande; dilemma; Bonhoeffer; ansvarigt handlande; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Gemenskap är eftersträvansvärt för de flesta människor. Samtidigt är många gemenskaper relativt homogena och likriktade. På ett liknande sätt är många kristna församlingsgemenskaper uppbyggda, dvs. de är gemenskaper där mångfalden får svårt att hävda sig. LÄS MER

 5. 5. Policyspridning som översättning : Den politiska översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige

  Detta är en avhandling från Björn Johnson, Arbetslivsinstitutet, 205 06 Malmö

  Författare :Björn Johnson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy Translation; Political Translation; Social Constructivism; Policy Diffusion; Garbage Can Model; Methadone Maintenance Treatment; Institutional Theory; Family Doctor System; Sweden; Political and administrative sciences; policydiffusion; social konstruktivism; konstruktionism; soptunnemodellen; nyinstitutionell teori; metadonbehandling; husläkare; Sverige; politisk översättning; Översättning; policyöversättning; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses an alternative to the conventional policy diffusion approach, i.e. the social constructivist translation perspective. LÄS MER