Sökning: "systemanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet systemanalys.

 1. 1. Systems Analysis for Eco-Industrial Development : Applied on Cement and Biogas Production Systems

  Författare :Roozbeh Feiz; Mats Eklund; Jonas Ammenberg; Olli Salmi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial ecology; eco-industrial development; multi-criteria analysis; life-cycle assessment; MCA; LCA; uncertainty management; systems analysis; industrial symbiosis; cement; biogas; cement production; biogas solutions;

  Sammanfattning : Our industrial systems are not sustainable—a major challenge which demands several types of responses. Eco-industrial development can be seen as such a response, with the goal to establish industrial systems that are both ecological and economical. Industrial Ecology is another closely related response. LÄS MER

 2. 2. Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk

  Författare :Jonas Kyrönviita; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vattenbruk; Fiskodling; Havsförvaltningsrätt; Systemanalys; Systemteori; Funktionalitet; Fragmentering; Vattenförvaltning; Hållbar utveckling; Djurskydd; Djurhälsa; Livsmedelssäkerhet; Skydd av fiske; Miljöskydd;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på den rättsliga styrningen av den svenska vattenbruksnäringen – en näring som under lång tid har identifierats som en potentiellt central del i den svenska livsmedelsförsörjningen men som inte har varit föremål för den utveckling som under lång tid varit ett uttalat mål. Näringen är samtidigt ingalunda oproblematisk och den rättsliga styrningen används för att tillförsäkra en hållbar näringsutveckling i enlighet med uppsatta mål, såväl avseende skyddsintressen som produktionsintressen. LÄS MER

 3. 3. Systems theory for systems practice : [(a simple framework for complex studies)]

  Författare :Per Sigurd Agrell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Systemanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modelling and simulation of building components : thermal interaction between multilayer wall and hydronic radiator

  Författare :Christian Brembilla; Thomas Olofsson; Per Sahlin; Persson Leif; Annika Moström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydronic radiator; multilayer wall; efficiencies of emission; systemanalys; Systems Analysis; engineering science with specialization in microsystems technology; teknisk fysik med inriktningen mikrosystemteknik;

  Sammanfattning : Background and Scope: The scope of this thesis is to investigate the thermal behaviour of building components as hydronic radiator and multilayer walls subjected to dynamic conditions. The modelling and simulation of these building components provide information on how these components thermally interact among each other. LÄS MER

 5. 5. Mapping the consequenses of physical exercise and nutrition on human health : A predictive metabolomics approach

  Författare :Elin Chorell; Henrik Antti; Lorraine Brennan; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Metabolomics; physical exercise; cardiorespiratory fitness nutrition; high protein and fat diet; Lactobacillus F19; probiotics; GC-MS; plasma; chemometrics; multivariate analysis statistical experimental design; design of experiments; Chemistry; Kemi; Systems Analysis; systemanalys; näringslära; Nutrition; molecular medicine medical sciences ; molekylär medicin medicinska vetenskaper ;

  Sammanfattning : Human health is a complex and wide-ranging subject far beyond nutrition and physical exercise. Still, these factors have a huge impact on global health by their ability to prevent diseases and thus promote health. LÄS MER