Sökning: "syntax som process"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden syntax som process.

 1. 1. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niklas Norén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. LÄS MER

 2. 2. Apahsia and the Process of Writing

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Ingrid Behrns; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Writing; writing process; aphasia; keystroke logging; cohesion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om afatikers skrivförmåga till att omfatta produktion av sammanhängande text och då med avseende på den slutliga texten såväl som på skrivprocessen. Försökspersonerna utgjordes av en grupp av åtta vuxna personer med kronisk afasi. LÄS MER

 3. 3. L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè : uno studio comparativo sulla ricezione

  Detta är en avhandling från Romanska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Christine Wikman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semiotik; semantik; Grammatik; semiotics; syntax; semantics; Grammar; print ads; Advertising; Swedish; Italian; olive oil; comparative study; pasta; coffee; values; culturally specific patterns interpretation; connotations; sender; receiver; socio-cultural context; shared knowledge; implications; inferences; implicit information; co-operation; sender?s intended meaning encyclopaedic and cultural background knowledge; reception; Humaniora; Humanities; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Italian language and literature; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reklamen är ett oundvikligt inslag i vår vardagsmiljö och en viktig del av vår dagliga massmediekonsumtion. I den här studien har jag använt mig av tre italienskspråkiga reklambudskap för olivolja (Carapelli), pasta (Voiello) och kaffe (Lavazza) . LÄS MER

 4. 4. La syntaxe de seul et seulement

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Anne Börjesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; quantifier; seul; syntax; Franska språket; French; French language; seulement; adverb; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; adjective;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studiens övergripande mål är att beskriva olika användningar « seul » och « seulement », och att förklara dessa användningar inom en generativ ram. Efter första kapitlets introduktion presenteras ett antal tidigare studier i det andra och tredje kapitlet. LÄS MER

 5. 5. Spatial analysis and modeling of urban transportation networks

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jingyi Lin; KTH.; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geodesy and Geoinformatics; Geodesi och geoinformatik; Complex networks; transportation systems; network growth; Evolving networks; centrality; urban systems; topology; space syntax; spatial networks; distance effects; gravity laws; planarity; street network patterns; US airline system; China’s aviation system; network efficiency; cellular structure; hierarchy; network representations; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : Transport systems in general, and urban transportation systems in particular, are the backbone of a country or a city, therefore play an intrinsic role in the socio-economic development. There have been numerous studies on real transportation systems from multiple fileds, including geography, urban planning, and engineering. LÄS MER