Sökning: "synliggörande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet synliggörande.

 1. 1. Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? : Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940

  Författare :Ulrika Norburg; Bengt Sandin; Roddy Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Children; class; criminality; criminal care; delinquency; discipline; masculinity normality; philanthropy; school; training school; visibility and youths; Barn; brottslighet; disciplinering; filantropi; fångvård; klass; maskulinitet; normalitet; skola; synliggörande; ungdomar; uppfostringsanstalt och vanart;

  Sammanfattning : År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga. LÄS MER

 2. 2. Ansvarighet och redovisning i nätverk : En longitudinell studie om synliggörande och osynliggörande i offentlig verksamhet

  Författare :Cecilia Lindholm; Ingemund Hägg; Eva Wallerstedt; Virpi Havila; Johnny Lind; Rolf Solli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Ansvarighet i nätverk; Ansvarighet och redovisning; Relationer och nätverk; Synliggörande och osynliggörande; Offentlig verksamhet; Missbrukarvården inom socialtjänsten; Processer i nätverk; Ansvarighet som process; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Making fundamental changes in the accounting systems of public-sector organisations and introducing management accounting models in those organisations constitutes not only a change in accounting techniques, but more importantly, causes major changes in the processes within which accountability is constructed through interaction between actors. When the use of management accounting methods in the public sector occurs, fundamental ideas about public sector activities change. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter arbetsplatsvalidering : en studie av fyra organisationers synliggörande av kompetens

  Författare :Leif Berglund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Recognition of Prior Learning (RPL) has become a frequently used method in the assessment and evaluation of knowledge and skills, mainly with unemployed people with the aim to facilitate the transition to further education or employment situations. RPL has chiefly been used within municipality driven adult education activities, often seen as a labour market measure. LÄS MER

 4. 4. Stadslandskapets obrukade resurs: om grönstrukturens potential och synliggörande i en hållbar stadsutveckling

  Författare :Elisabet Lundgren Alm; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; disintegration of cities; green structure planning; urban greenery; green structure; multifunctional significance of greenery; sustainable development; urban landscape;

  Sammanfattning : Contemporary urban landscape is characterised by disintegration and spreading out which are caused by the transport culture. Green areas are both being created, fragmented and used for other purposes. LÄS MER

 5. 5. Communicating Care : The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Författare :Lisa Lindén; Ericka Johnson; Claes-Fredrik Helgesson; Ana Viseu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER